Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.01.2018

Dodatok č. 5

Dodatok č 5 k Zmluve 3/2013

28,80 EUR dvadsaťosemeur 0,80

ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2

Obec Čechy

17.01.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2/2018

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Čechy

01.02.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

859,56 EUR Osemstopäťdesiatdeväťeur päťdesiatšesťcentov

Slovenský vodohospodársky podnika

Obec Čechy

01.03.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

200,00 EUR Dvesto eur

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Čechy

23.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

Zmluva 148 207

1 400,00 EUR Jedentisícštyristoeur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čechy

23.03.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

500,00 EUR Päťstoeuro

Futbalový club Union Nové Zámky

Obec Čechy

23.03.2018

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

Nájomná zmluva

200,00 EUR dvestoeuro

Gymnázium

Obec Čechy

28.03.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva 072NRI30003

68 754,84 EUR šesťdesiatosemtisícsedemsto päťdesiatštyri eur

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čechy

06.04.2018

Nájomná zmluva

1/2018

30,00 EUR tridsať eur

Štefan Vetter

Obec Čechy

13.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb mapového portálu

;Zmluva o poskytovaní služieb č MSD Čechy 01

360,00 EUR tristošesťdesiat eur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Čechy

13.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

31 685,29 EUR Tridsaťjednatisícsesťstoosemdesiatpäťeur0,29

Štefan Vetter

Obec Čechy

03.05.2018

Mandátna zmluva 02/2018

Mandátna zmluva

797,00 EUR sedemstodeväťdesiatsedem eur

Ing. Jozef Mažár MAPRO

Obec Čechy

22.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové a personálne účely

Zmluva o spracúbvaní osobných údajov

0,00 EUR

PaM servis

Obec Čechy

25.05.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

70,00 EUR Sedemdesiat

ZŠ Semerovo

Obec Čechy

25.05.2018

Spracovanie osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o. B.Nemcovej 8. 811 04 Bratislava

Obec Čechy

06.06.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

300,00 EUR tristo eur

RRA Novozámocko

Obec Čechy

07.06.2018

Zmluva o municipiálnom úvere

Zmluva o municipiálnom úvere Eurofondy

63 780,00 EUR šesťdesiattritisícsedemstoosemdesiat EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Čechy

08.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

Zmluva číslo PHZ-OPK1-2018-000962-003

30 000,00 EUR tridsaťtisíc EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čechy

21.06.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

396,00 EUR tristodeväťdesiatšesť

RIGHTAUDIT, s.r.o.

Obec Čechy

11.07.2018

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Čechy

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočt

3 000,00 EUR tritisíc eur

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Semerovo

Obec Čechy

30.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb spúrostredkovateľská zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb

0,00 EUR

Obec Semerovo

Obec Čechy

22.08.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

400,00 EUR štyristo eur

Futbalový klub FC Semerovo

Obec Čechy

04.10.2018

Rekonštrukcia detského ihriska

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja špo

8 500,00 EUR Osemtisícpäťsto

Úrad vlády SR

Obec Čechy

18.10.2018

Výstavba detského ihriska

Zmluva o dielo

8 706,00 EUR Osemtisícsedemsto šesť

OLI ihriská s.r.o.

Obec Čechy

18.10.2018

Výstavba lávky cez potok pre chodcov v obci Čechy

Z2018012

5 567,00 EUR Päťtisicpäťstošesťdesiatsedem

MAS Združenia Termál

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: