Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2017

Zmluva o poslkytovaní služieb v oblasti CO

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO

480,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Obec Čechy

11.01.2017

Dodatok č. 4 k Zmluve 3 2013

Dodatok č. 4 k Zmluve 3/2013

28,80 EUR

ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2

Obec Čechy

12.01.2017

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

500,00 EUR

FC UNION

Obec Čechy

09.02.2017

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

99,60 EUR

SOZA ,Rastislavova 3 Bratislava

Obec Čechy

04.05.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

121687662

139,80 EUR jedenstotridsaťdeväť eur

Západoslovenská energetika,Čulenova 6 Bratislava

Obec Čechy

10.05.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 1

2 970,00 EUR Dvetisícdeväťstosedemdesiateur

DIMENSA, spol. s.r.o.

Obec Čechy

10.05.2017

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

15,00 EUR pätnásť eur

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

05.06.2017

Zmluva č. 147206 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

147206

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čechy

16.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

982017

1 800,00 EUR jedentisícosemsto eur

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

20.06.2017

Zmluva o dielo k vypracovaniu žiadosti o dotáciu

Zmluva o dielo

440,00 EUR Štaristoštyridsať

RRA Novozámocko

Obec Čechy

22.06.2017

Z,luva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

360,00 EUR Tristošesťdesiat

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Čechy

29.06.2017

Zmluva č.376/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

376/2017

1 300,00 EUR Tisíctristo eur

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

29.06.2017

Zmluva 512/2017 o poskytnutí dotácie na 3. ročník športových hier

512/2017

1 700,00 EUR Tisícsedemsto eur

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

18.07.2017

Rekonštrukcia chodníka parku v centre obce Čechy

Zmluva o dielo

540,00 EUR Päťstoštyridsať

DIMENSA, spol. s.r.o.

Obec Čechy

21.07.2017

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo KOLTA

Obec Čechy

21.07.2017

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

500,00 EUR Päťsto

FC UNION

Obec Čechy

09.08.2017

Vypracovanie žiadosti o dotáciu

Zmluva o dielo

300,00 EUR Tristo eur

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Obec Čechy

22.09.2017

prenájom nebytových priestorov

Nájomná zmluva

100,00 EUR Jedensto eur

Gymnázium

Obec Čechy

20.10.2017

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

Zmluva č. 12343308U03

35 000,00 EUR Tridsaťpäťtisíc

Environmentálny fond

Obec Čechy

20.10.2017

Rekonštrukcia chodníka v obci Čechy

Zmluva o dielo

31 498,32 EUR Tridsaťjednatisícštyristodevväťdesiatosemeur a tridsaťdva centov

DIMENSA, spol. s.r.o.

Obec Čechy

12.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK

Zmluva č. Z2017012

3 325,00 EUR Tritisíctristodvadsaťpäťeur

MAS ZT,M.R.Štefánika 1Maňa

Obec Čechy

12.12.2017

Zmluva o spolupráci

Zmluva NR150294

Neuvedené

RECobal s.r.o.

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1