Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.10.2018

Kúna zmluva

Kúpna zmluva

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat

Igor LAvička, Elena Lavičková

Obec Čechy

18.10.2018

Výstavba detského ihriska

Zmluva o dielo

8 706,00 EUR Osemtisícsedemsto šesť

OLI ihriská s.r.o.

Obec Čechy

04.10.2018

Rekonštrukcia detského ihriska

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja špo

8 500,00 EUR Osemtisícpäťsto

Úrad vlády SR

Obec Čechy

30.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb spúrostredkovateľská zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb

0,00 EUR

Obec Semerovo

Obec Čechy

11.07.2018

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Čechy

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočt

3 000,00 EUR tritisíc eur

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Semerovo

Obec Čechy

21.06.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

396,00 EUR tristodeväťdesiatšesť

RICHTAUDIT, s.r.o.

Obec Čechy

08.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

Zmluva číslo PHZ-OPK1-2018-000962-003

30 000,00 EUR tridsaťtisíc EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čechy

07.06.2018

Zmluva o municipiálnom úvere

Zmluva o municipiálnom úvere Eurofondy

63 780,00 EUR šesťdesiattritisícsedemstoosemdesiat EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Čechy

06.06.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

300,00 EUR tristo eur

RRA Novozámocko

Obec Čechy

25.05.2018

Spracovanie osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o. B.Nemcovej 8. 811 04 Bratislava

Obec Čechy

25.05.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

70,00 EUR Sedemdesiat

ZŠ Semerovo

Obec Čechy

22.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové a personálne účely

Zmluva o spracúbvaní osobných údajov

0,00 EUR

PaM servis

Obec Čechy

03.05.2018

Mandátna zmluva 02/2018

Mandátna zmluva

797,00 EUR sedemstodeväťdesiatsedem eur

Ing. Jozef Mažár MAPRO

Obec Čechy

13.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

31 685,29 EUR Tridsaťjednatisícsesťstoosemdesiatpäťeur0,29

Štefan Vetter

Obec Čechy

13.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb mapového portálu

;Zmluva o poskytovaní služieb č MSD Čechy 01

360,00 EUR tristošesťdesiat eur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Čechy

06.04.2018

Nájomná zmluva

1/2018

30,00 EUR tridsať eur

Štefan Vetter

Obec Čechy

28.03.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva 072NRI30003

68 754,84 EUR šesťdesiatosemtisícsedemsto päťdesiatštyri eur

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čechy

23.03.2018

Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov

Nájomná zmluva

200,00 EUR dvestoeuro

Gymnázium

Obec Čechy

23.03.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

500,00 EUR Päťstoeuro

Futbalový club Union Nové Zámky

Obec Čechy

23.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

Zmluva 148 207

1 400,00 EUR Jedentisícštyristoeur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čechy

01.03.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

200,00 EUR Dvesto eur

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Čechy

01.02.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

859,56 EUR Osemstopäťdesiatdeväťeur päťdesiatšesťcentov

Slovenský vodohospodársky podnika

Obec Čechy

17.01.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2/2018

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Čechy

08.01.2018

Dodatok č. 5

Dodatok č 5 k Zmluve 3/2013

28,80 EUR dvadsaťosemeur 0,80

ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1